Ontwikkeling Opleidingen

Niveau 2
De Atletiekunie wil na de zomer van 2009 fors inzetten op de niveau 2 opleidingen. Aangezien de
Jeugdatletiektrainer 2 (JAT2) opleiding door het ministerie van VWS is goedgekeurd (er is dus een
pilot opleiding gehouden) en er momenteel een Looptrainer 2 (LT2) pilot opleiding loopt gaan we uit
van deze 2 opleidingen. Later komt daar de Atletiektrainer 2 (AT2) opleiding bij.
Opzet
De opzet van de opleiding is competentiegericht. Dat wil zeggen: cursisten gaan met opdrachten aan
de slag, worden procesmatig begeleid door de leercoach en worden in de praktijk begeleid door een
praktijkbegeleider (PB). Er wordt wel zelfstandigheid en veel initiatief van de cursist verwacht. Alle
niveau 2 opleidingen worden afgesloten met Proeven van Bekwaamheid (PvB’s). Het betreft 3 PvB’s
die allen via een portfoliobeoordeling worden afgenomen (zie ook: www.atletiek.nl onder Opleidingen
– Kwalificatiestructuur – PvB beschrijvingen. Dit alles met behulp van de Atletiek Academie
(Elektronische Leeromgeving van de Atletiekunie) (zie ook: www.atletiek.nl onder Opleidingen -
Informatie – Demo Atletiek Academie).
De opleiding bestaat uit bijeenkomsten ( 5 workshops van 2,5 uur waarvan de eerste 2 op 1 dag
gehouden worden). Daarna kunnen het dagdelen zijn waardoor het ook mogelijk is het op een avond,
middag of morgen te doen. Eventueel kan de startdag ook in 2 dagdelen worden geknipt (niet
optimaal maar kan wel als de vereniging (de cursisten) dat heel graag wil).
Landelijke netwerk van opleiders
Er is een landelijk netwerk van opleiders die de LT2 of JAT2 (en op termijn AT2) bij een vereniging
kunnen geven. Een vereniging die dat wil meldt zich bij de Atletiekunie, afdeling Opleidingen. Deze
zoekt een opleider in de buurt die vervolgens contact legt met de vereniging. In een gesprek wordt de
opleiding doorgesproken en gepland. Vervolgens koppelt de opleider dit terug naar de Atletiekunie die
de zaken verder in gang gaat zetten. De betreffende opleider geeft de niveau 2 opleiding zelf. De
opleiding komt vervolgens op de site te staan en deelnemers van de betreffende vereniging moeten
zich aanmelden.
Door de opleiding op de site te plaatsen ontstaat de mogelijkheid dat ook leden van omliggende
verenigingen aan de cursus gaan deelnemen. Dit kan financiële voordelen voor de vereniging hebben
(zie kopje Financiën). De afdeling Opleiding zal in de omgeving de werving van cursisten opstarten
door de cursus onder de aandacht van de verenigingen te brengen. Mogelijke acties: opnemen in de
Nieuwsbrief van de Atletiekunie en een e-mailbericht sturen naar de vereniging.
Meerdere startmomenten mogelijk
Een niveau 2 opleiding duurt 3 maanden en kan in principe op meerdere momenten in het jaar starten
(het is overigens af te raden vlak voor de zomer vakantie te starten omdat je dan een te lange
onderbreking van de cursus krijgt). In deze periode moeten de cursisten de PvB’s hebben
aangevraagd. Na deze periode kan de cursist nog 2 maal een verlenging van de periode aanvragen.
Indien de cursist dan ook nog begeleiding van de leercoach wenst dan worden hiervoor de kosten €
40,00 per 2 maanden in rekening gebracht (zie ook de Leveringsvoorwaarden: www.atletiek.nl onder
Opleidingen –Informatie - Leveringsvoorwaarden).
Doorstroming
Cursisten die een niveau 2 opleiding (bedoeld voor beginnende trainers – assistent trainers) hebben
gevolgd zullen makkelijker aan een niveau 3 opleiding beginnen. Zij zijn namelijk bekend met het
systeem, weten hoe de Atletiek Academie werkt en zullen derhalve een lage drempel ervaren om de
pittige niveau 3 cursus te starten.
Praktijkbegeleiding
Net als voor een niveau 3 opleiding heb je voor een niveau 2 opleiding praktijkbegeleiders nodig.
Indien een vereniging een niveau 2 wil starten dan kan het raadzaam zijn daar eerst een scholingsdag
voor PB te houden om zo het eventuele tekort van PB op te lossen. Dit punt komt ook in het eerste
gesprek met de opleider aan de orde.
De praktijkbegeleiders komen op de startdag.

Nieuws

Ingmar Vos met veel p.r.ís richting Parijs

Hij veroverde afgelopen weekend in Apeldoorn de Nederlandse meerkamptitel, maar ...

Lees meer »